Innovatieboost voor de Biotech Campus Delft

Innovatieboost voor de Biotech Campus Delft

De provincie Zuid-Holland heeft via het programma Kansen voor West een financiële bijdrage van € 3 miljoen toegekend aan diverse innovatiecampussen in de regio, waaronder de Biotech Campus Delft! Deze campussen brengen een innovatie-ecosysteem samen waarin bedrijven en kennisinstellingen samenwerken. Ze spelen een essentiële rol in het realiseren van de ambities in de Groeiagenda Zuid-Holland, het stimuleren van innovatie, het creëren van nieuwe bedrijvigheid en de reductie van CO2. Het geld is bedoeld om de campussen te versterken en de samenwerking met mkb-partijen te vergroten. Daarnaast bevordert de subsidie de samenwerking tussen de innovatiecampussen.

De subsidies aan de campussen worden verstrekt vanuit het meerjarig subsidieprogramma Kansen voor West dat onder andere gefinancierd wordt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Een belangrijke doelstelling van dit programma is de versterking van de onderzoeks- en innovatiecapaciteit en de invoering van geavanceerde technologieën.

Provincie Zuid-Holland heeft de zeggenschap over een vastgesteld deel van het budget van “Kansen voor West” en een gedeelte hiervan wordt gebruikt voor het versterken van innovatiecampussen. Voor Zuid-Holland betekent dit concreet dat vijf campussen in de regio financiële steun ontvangen: TU Delft Campus en Leiden Bio Science Park ontvangen € 900.000, daarnaast hebben Biotech Campus Delft, NL Space Campus en Erasmus MC Campus elk € 400.000 toegekend gekregen. Met deze financiële steun kunnen de campussen en campusorganisaties een volgende stap zetten in de doorontwikkeling en wordt de betrokkenheid van het mkb op de campussen vergroot. De campussen kunnen zo een nog grotere rol spelen in het stimuleren van innovatie en werkgelegenheid om de transitie te maken naar een economie waarin duurzaamheid en welzijn centraal staan.

Op donderdag 7 maart heeft Gedeputeerde Meindert Stolk de subsidiecheque uitgereikt aan de vijf innovatiecampussen, tijdens een feestelijke bijeenkomst in Delft. Gedeputeerde Meindert Stolk, Economie en Innovatie: “Wij zijn erg blij met het Kansen voor West-programma. Dit programma biedt ons als provincie de kans om in campussen te investeren, waardoor we de overgang naar een duurzame, circulaire en digitale economie kunnen versnellen. De subsidies die ik heb mogen uitreiken, worden voornamelijk ingezet voor verdere groei en doorontwikkeling. Ik kijk er zeker naar uit om binnenkort bij alle campussen langs te gaan en te zien hoe deze subsidies worden ingezet.”

Een gezamenlijke Investerings- en Samenwerkingsagenda

In opdracht van de Economic Board Zuid-Holland en de provincie Zuid-Holland heeft adviesbureau Buck Consultants International een gezamenlijke investerings- en samenwerkingsagenda voor de campussen in Zuid-Holland opgesteld. Deze agenda geeft richting aan de ontwikkeling van de campussen en daarnaast worden terreinen voor samenwerking geïdentificeerd. Meer samenwerking helpt om het volledig potentieel van de campussen te benutten en oplossingen voor de grote maatschappelijke transities te versnellen.

Buck heeft berekend dat er voor al deze investeringen – zoals beschreven in de ‘Investerings- en Samenwerkingsagenda’ – minimaal € 54 miljoen nodig is. Hierbij geldt de randvoorwaarde dat de campusorganisaties de capaciteit hebben om deze plannen uit te werken en financiering te verkrijgen. Deze financiering zal in veel gevallen afkomstig zijn van diverse partijen, waaronder overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven, op Europees, nationaal, provinciaal en lokaal niveau.

Kopgroep Innovatiecampussen

Vanuit een gedeelde ambitie om technologieoverdracht naar en via bedrijven te bevorderen, hebben de vijf Zuid-Hollandse campussen de afgelopen jaren hun krachten gebundeld. In de Kopgroep Innovatiecampussen wisselen zij kennis uit en zorgen ze ervoor dat beschikbare financiering optimaal wordt benut. De campussen hebben een gedeelde ambitie, maar variëren  sterk in ontwikkelingsfase: van de Erasmus MC Campus (die pas recent is begonnen), tot de (universitaire) campussen in Leiden en Delft, die al jaren volwassen zijn en een sterk fundament hebben gelegd voor verdere groei. Deze diversiteit biedt een omgeving voor wederzijdse leerervaringen.

De Kopgroep Innovatiecampussen werkt met specifieke aandacht voor de Groeiagenda Zuid-Holland. Samen met meer dan 80 sleutelspelers in Zuid-Holland is de Economic Board Zuid-Holland partner van deze Groeiagenda, waarin sterk wordt gefocust op het stimuleren van innovatie, het creëren van nieuwe bedrijvigheid en de reductie van CO2 in Zuid-Holland. Onze regio telt veel verschillende fysieke locaties die van groot belang zijn voor het behalen van de doelen van de Groeiagenda Zuid-Holland. De vijf eerdergenoemde innovatiecampussen TU Delft Campus, Leiden Bio Science Park, Biotech Campus Delft, NL Space Campus en Erasmus MC Campus hebben hier een substantieel aandeel in. 

Foto: Gedeputeerde Meindert Stolk (uiterst rechts) reikt de subsidiecheque uit aan de vijf innovatiecampussen

Fotocredits: Provincie Zuid-Holland