Veiligheid & Incidenten

We bieden volledige transparantie met betrekking tot incidenten op onze campus.

We melden alle incidenten waarbij brandweer, ambulance of politie betrokken zijn en andere buitengewone voorvallen die impact kunnen hebben op onze omgeving. De veiligheidsmaatregelen in onze laboratoria maken diverse lab activiteiten mogelijk. We hebben een maximaal veiligheidsniveau voor lab activiteiten op ML1 en ML2 niveau.

Mocht zich onverhoopt toch een incident voordoen op de Biotech Campus Delft, waarbij er gevaar dreigt voor de directe omgeving, dan worden omwonenden via een NL-Alert gewaarschuwd. In een NL-Alert staat wat er aan de hand is, wat u moet doen en waar u meer informatie kunt vinden. NL-Alert is het alarmmiddel van de overheid en ontvang u op uw mobiel.

Hoort u een alarm en/of hulpdiensten op de campus maar ontvangt u geen NL-Alert, dan is er dus geen reden tot zorg. Bent u desondanks niet gerust, dan kunt u contact opnemen met ons via telefoonnummer +31 (0)800-0231341 (24/7 bereikbaar en gratis).

Ook voor milieu (gerelateerde) vragen of -klachten kunt u contact opnemen met ons via telefoonnummer +31 (0)800-0231341 (24/7 bereikbaar en gratis).

Categorieën ongewone voorvallen

In het kader van de Meldingsregeling Ongewone Voorvallen voor Biotech Campus Delft zijn de ongewone voorvallen in categorieën ingedeeld:

V0

Ongewone voorvallen die niet vallen onder een meldingsplicht

Hieronder vallen alle incidenten die niet vallen onder V1, V2, V3 of V4, maar die wel mogelijk effect op de omgeving hebben.

V1

Ongewone voorvallen met geringe milieugevolgen

Hieronder vallen o.a. kleine lekkages en kortdurende emissies van geringe omvang. Deze worden altijd vastgelegd in de logboeken van de fabrieken, maar alleen dan op het internet geplaatst wanneer een effect mogelijk merkbaar is in de omgeving en niet valt onder categorie V2.

V2

Ongewone voorvallen met milieugevolgen binnen of buiten de Biotech Campus Delft

In deze categorie vallen de voorvallen, waarbij op de Biotech Campus Delft hoeveelheden milieuschadelijke stoffen vrijkomen in water, lucht of bodem die in het kader van de Wet Milieubeheer en in het kader van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren aan het bevoegd gezag gemeld moeten worden. Ook vallen onder V2 de meldingen van voorgenomen werkzaamheden met mogelijk merkbaar effect in de omgeving.

V3

Ongewone voorvallen met mogelijk externe hinder en onrust als gevolg

Dit betreft o.a. voorvallen aan productie-installaties, ten gevolge waarvan personen zodanig letsel hebben opgelopen dat dit tot ziekenhuisopname (>24 uur) heeft geleid. Ook situaties, die publiciteitsgevoelig (kunnen) zijn, grootschalige brandweeroefeningen en situaties, die tot drie of meer milieuklachten hebben geleid, vallen in deze categorie.

V4

Ongewone voorvallen waarbij het bedrijfsnoodplan wordt opgestart

De categorie V4 betreft de incidenten waarbij het bedrijfsnoodplan van de Biotech Campus Delft is opgestart en waarbij een ambulance of brandweer op het terrein komt en wanneer energiestoringen zijn opgetreden.